Algemene Voorwaarden voor Verkoop op Afstand

1 Definities

 • Ondernemer/Onderneming: Niet-Consumenten: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft, alsmede zijn verenigingen.
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep, bedrijf of verdienste.
 • Producten: goederen en diensten, onroerende goederen, rechten en verplichtingen.
 • Goederen: alle lichamelijke roerende zaken.
 • Dienst: elke prestatie verricht door een onderneming in het kader van haar professionele activiteit of in uitvoering van haar statutair doel.
 • Los verkochte goederen: goederen die niet vooraf worden verpakt en die voor de Klant worden gemeten of gewogen.
 • Per stuk verkochte goederen: goederen die niet kunnen worden gefractioneerd zonder hun aard of eigenschap te verliezen.
 • Geconditioneerde goederen: goederen die een fractionering, weging, telling of meting ondergaan hebben, zelfs tijdens het fabricageproces, al dan niet gevolgd door een verpakking en met het doel die verrichting overbodig te maken bij de te koop aanbieding.
 • Voorverpakte goederen: de geconditioneerde goederen die verpakt zijn alvorens te koop te worden aangeboden ongeacht de aard van de verpakking, die het goed geheel of slechts ten dele bedekt, maar op zo een wijze dat de inhoud niet kan worden veranderd zonder dat de verpakking wordt geopend of gewijzigd.
 • Bedenktijd: de termijn waarin de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 • Dag: kalenderdag
 • Klant: eender wie, zowel Consument als niet-Consument, die een verkoopsovereenkomst afsluit met de Ondernemer.
 • Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de Consument of Ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

2 Identificatie van de ondernemer

Borms bv
Fabriekstraat 70
B-9200 Dendermonde
België

T: +32 52 415100
F: +32 52 415101
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Openings- en contacturen:
Dinsdag t.e.m. vrijdag: 8:00 - 12:00 en 13:00 - 18:00
Zaterdag: 9:00 - 16:00

Ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemers onder het nummer BE 0439.170.171.

Rekeningnummer: IBAN: BE11 1430 8741 1148 - BIC: GEBABEBB

3 Aanvaarding van de Algemene voorwaarden

Elke bestelling en/of prijsaanvraag geldt als aanvaarding door de Klant van onze algemene voorwaarden. Een bestelling en/of prijsaanvraag op afstand kan enkel geplaatst worden op www.borms.eu.

Bij het aanvaarden van de Algemene Voorwaarden ontstaat een legaal akkoord tussen beide partijen. Beiden verbinden zich ertoe de hierin ontstane rechten en plichten te respecteren en na te leven. Het gebruik van http://www.borms.eu is geheel onderhevig aan de Algemene Voorwaarden.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt afgesloten, worden de Algemene Voorwaarden voor Verkoop op Afstand aan de Klant beschikbaar gesteld in de taal waarin de producten aangeboden worden en in de taal van de bestelsoftware waarmee de verkoop tot stand komt.

De Klant kan zich niet beroepen op het feit dat hij de gekozen taal niet voldoende beheerst om de niet-passelijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen.

Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronische bewijs (bv. e-mail, back-ups, digitale tracering van verzenddiensten…)

4 Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden betreffen de contractuele relaties tussen gebruikers van de website http://www.borms.eu en de firma Borms cvba, die via de voornoemde website producten via verkoop op afstand aanbiedt.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod op afstand van de Ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Ondernemer en Klant.

Bij een elektronisch gesloten overeenkomst op afstand worden de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de Consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zullen de Algemene Voorwaarden voor Verkoop op Afstand op verzoek van de Klant langs elektronische weg kosteloos toegezonden worden.

Wanneer naast deze Algemene Voorwaarden voor Verkoop op Afstand ook specifieke productvoorwaarden van toepassing zijn, kan de Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen, sluit de Ondernemer slechts overeenkomsten op afstand af met Klanten binnen België of Klanten in een land met een wetgeving die de rechten van de Ondernemer niet inperken of zijn plichten niet uitbreiden ten opzichte van het Belgische Recht.

De Ondernemer kan zijn Algemene Voorwaarden voor Verkoop op Afstand ten allen tijden wijzigen of uitbreiden.

5 Aanbod

Het aanbod is steeds zolang de voorraad strekt en/of zolang het product voor de Ondernemer bij zijn leverancier beschikbaar blijft. Alle aanbiedingen gelden zolang ze op het publiek gedeelte van de website zijn opgenomen.

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de producten die voor verkoop op afstand worden aangeboden. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken.

Getoonde afbeeldingen bij het aanbod zijn louter illustratief. De Ondernemer kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor beperkte afwijkingen van het geleverde product ten opzichte van de afbeelding zolang het doelartikel geleverd wordt.

Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Het betreft in het bijzonder:

 • Prijs van het product (incl. BTW, taksen, accijnzen, bijdragen of eender welke ander bedrag dat van overheidswege wordt opgelegd).
 • Eventuele kosten van aflevering.

De klant staat in voor eventuele montage, installatie en/of activatie van het geleverde product.

6 Overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in ‘Aanvaarding van de Algemene voorwaarden’, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de Klant de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal de Ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

De Ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

De Ondernemer zal bij het product aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 1. het bezoekadres van de vestiging van de Ondernemer waar de Consument met klachten terecht kan;
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 3. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
 4. de in ‘Identificatie van de Ondernemer’ van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de Ondernemer deze gegevens al aan de Consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
 5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

Indien de Ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in bovenstaande opsomming slechts van toepassing op de eerste levering.

7 Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht betreft het wettelijk recht volgens de wet op Consumentenverkoop op afstand volgens de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en Consumentenbescherming en is enkel van toepassing op overeenkomsten met Consumenten.

7.1 Herroepingsrecht bij aflevering van Goederen

Bij de aankoop van producten heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de Consument.

Tijdens deze termijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product op eigen verantwoordelijkheid met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de Ondernemer retourneren, conform de door de Ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

7.2 Herroepingsrecht bij levering van Diensten

Bij levering van diensten heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.

Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de Consument zich richten naar de door de Ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

7.3 Kosten in geval van herroeping

Het herroepingsrecht is van rechtswege kosteloos.

De kosten van de ver- en terugzending op zich zijn voor de rekening van de Consument.

De Ondernemer zal na ontvangst van de teruggezonden goederen het reeds betaalde bedrag zo spoedig mogelijk terugbetalen op de rekening van waaruit de betaling geschiedde. De door de Koper betaalde som wordt terugbetaald zonder interest en/of andere vergoeding.

Bij onmogelijkheid tot terugstorten kan het verontschuldigd bedrag door de Consument afgehaald worden op de maatschappelijke zetel van de Ondernemer gedurende de dagen vermeld in ‘Identificatie van de Ondernemer’ en behoudens jaarlijks verlof en wettelijke feestdagen.

De door de Koper betaalde som wordt terugbetaald zonder interest en/of andere vergoeding.

7.4 Uitsluiting herroepingsrecht

Volgende producten worden conform de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en Consumentenbescherming uitdrukkelijk uitgesloten van een herroepingsrecht.

Goederen uitgesloten van het herroepingsrecht:

 • Die door/voor de Ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Consument.
 • Die duidelijk van persoonlijke aard zijn.
 • Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.
 • Die snel kunnen bederven of verouderen.
 • Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de Ondernemer geen invloed heeft.
 • Voor losse kranten en tijdschriften.
 • Voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de Consument de verzegeling heeft verbroken.

Diensten uitgesloten van het herroepingsrecht:

 • Betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode.
 • Waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de Consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.
 • Betreffende weddenschappen en loterijen.

8 Prijs

De vermelde prijs is inclusief BTW, taksen, accijnzen, bijdragen, recupel of eender welke ander bedrag dat van overheidswege wordt opgelegd.

De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze overeenkomst de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling.

Prijsverhoging na de totstandkoming van de overeenkomst zijn toegestaan wanneer deze het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen.

De vermelde prijs is exclusief eventuele verzendings- en administratiekosten.

De bij het product vermelde verzendkosten zijn indicatief. Hoewel de Ondernemer alles in het werk stelt om deze actueel te houden, kunnen deze verzendkosten buiten zijn wil en mogelijkheid om plotseling veranderen.

9 Betaling

De Klant kan zijn bestelling betalen via overschrijving of storting op rekening van de Ondernemer zoals vermeld in ‘Identificatie van de Ondernemer’.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bedongen, geschiedt de betaling voor de levering en/of verzending van de producten.

10 Conformiteit en Garantie

De Ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Een door de Ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de Consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Ondernemer wegens de Ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Een uitbreiding van garantie en/of service door de fabrikant of importeur schept geen bijkomende verplichtingen naar de Ondernemer toe.

11 Levering en uitvoering

De Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de Klant aan de Ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

Met inachtneming van hetgeen hierover elders in de Algemene Voorwaarden voor Verkoop op Afstand is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

In geval van ontbinding conform ‘Herroepingsrecht’ zal de Ondernemer het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de Ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de Ondernemer wanneer deze het vervangend artikel heeft verzonden zonder voorafgaande goedkeuring van de Klant.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de Consument bij de Ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

12 Duurtransacties

De Klant kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de Consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

13 Betaling

Voor zover niet anders en uitdrukkelijk is overeengekomen dienen de door de Consument verschuldigde bedragen te worden voldaan voor de verzending van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van deze overeenkomst betreffende bescheiden.

Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Ondernemer te melden.

In geval van wanbetaling van de Consument heeft de Ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de Consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

14 Klachtenregeling

Klachten worden schriftelijk gericht naar de onder ‘Identificatie van de Ondernemer’ gemelde coördinaten.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Ondernemer, nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd.

Bij de Ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

15 Scheidbaarheid

Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

16 Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de Klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

17 Eigendomsbehoud

Geleverde producten blijven eigendom van de Ondernemer tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen is betaald. De Ondernemer behoudt het recht om niet (volledig) betaalde goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper.

18 Betwisting

De overeenkomst in al haar onderdelen valt onder het Belgische Recht. Alle betwistingen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Dendermonde.